Groenbemesters en vanggewassen

“Groenbemesters voor een gezonde bodem”

De bodemvruchtbaarheid in Nederland staat onder druk. Door het gebruik van steeds zwaarder wordende machines, intensieve bouwplannen en organische stofgehaltes welke afnemen is een verslechtering van structuur en bodemvruchtbaarheid te merken. Door de intensieve bouwplannen en nauwe rotaties krijgen aaltjes en bodemgebonden ziekten en plagen de kans om zich maximaal te ontwikkelen.

Om hier wat aan te doen zullen we duurzamer met onze grond om moeten gaan. Door het nemen van beheers- en teeltmaatregelen kunnen we hier iets aan doen. Groenbemesters spelen hierin ook een belangrijke rol. Voordelen van het gebruik van groenbemesters:

 • Bestrijden van bodemziektes en plagen (schimmels en aaltjes)
 • Aanvoer organische stof
 • Vastleggen van stikstof voor een volgend gewas
 • Bevorderen van bodemleven
 • Beschermen van de bodem (erosie en verslempen)
 • Waterhuishouding (verdamping, beworteling)
 • Een extra snede ruwvoer

Zaai een groenbemester op tijd!

Voor het laten slagen van een groenbemester is het van belang dat deze op tijd kan worden gezaaid. Het liefst zo snel mogelijk na de hoofdoogst. Hoe verder je in het najaar komt des te minder worden de groeiomstandigheden. De dagen worden korter en de temperatuur neemt af. Direct zaaien na de hoofdoogst geeft de beste kans van slagen.

Door op tijd te zaaien kan er massa worden ontwikkeld, blad en wortels, en het gewas kan meer stikstof vastleggen. Zorg daarom voor een goede vlotte start door aandacht te besteden aan het zaaibed en het zaaien. Een kleine stikstofgift versnelt de opkomst en beginontwikkeling.

Groenbemesters en aaltjes

De keuze voor de juiste groenbemester is niet zo maar gemaakt. Aaltjes reageren op elke groenbemester weer anders. U bestrijd de een, maar de andere neemt explosief toe. Maak daarom de juiste keuze. Kijk voor meer info ook eens op www.aaltjesschema.nl

Vanggewas na maïs

Een vanggewas kan een groenbemestingsgewas zijn dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen, vooral stikstof, tegen te gaan. Vanaf 2006 is het verplicht om op zand- en lössgrond direct na de oogst van snijmaïs een vanggewas in te zaaien. Vanaf 2019 is het daarnaast verplicht (mits men voor 1 oktober de mais oogst) er een onderzaai moet plaats vinden. Voor korrelmais is deze datum 1 november.

Vanggewassen die geschikt zijn voor de uitzaai na de oogst van maïs zijn:

 • Wintergranen
 • Bladrammenas
 • Bladkool
 • Grassen
 • Een mengsel van bovengenoemde soorten

Gewassen die mogelijk gebruikt kunnen worden als onderzaai:

 • Rogge
 • Grassen
 • Bladrammenas
 • Bladkool

De gewassen kunnen bij zaaien in het najaar nog een voldoende grondbedekking geven.
De vanggewassen kunnen direct aansluitend aan de teelt van maïs worden ingezaaid. Het geteelde vanggewas mag onder beide omstandigheden niet worden vernietigd voor 1 februari van het volgende jaar.

Andere gewassen

In het Besluit Gebruik Meststoffen staat dat op zand- en lössgronden verplicht is om een vanggewas te telen na de teelt van maïs. Hiervoor kan geen ontheffing worden aangevraagd. De toegestane vanggewassen mogen onderling gemengd worden.

Groenbemesters