Zaaizaden

Groenbemesters voor een gezonde bodem

De bodemvruchtbaarheid in Nederland staat onder druk. Door het gebruik van steeds zwaarder wordende machines, intensieve bouwplannen en organische stofgehaltes welke afnemen is een verslechtering van structuur en bodemvruchtbaarheid te merken. Door de intensieve bouwplannen en nauwe rotaties krijgen aaltjes en bodemgebonden ziekten en plagen de kans om zich maximaal te ontwikkelen.

Om hier wat aan te doen zullen we duurzamer met onze grond om moeten gaan. Door het nemen van beheers- en teeltmaatregelen kunnen we hier iets aan doen. Groenbemesters spelen hierin ook een belangrijke rol.

Voordelen van het gebruik van groenbemesters:

  • Bestrijden van bodemziektes en plagen (schimmels en aaltjes)
  • Aanvoer organische stof
  • Vastleggen van stikstof voor een volgend gewas
  • Bevorderen van bodemleven
  • Beschermen van de bodem (erosie en verslempen)
  • Waterhuishouding (verdamping, beworteling)

Zaai een groenbemester op tijd!

Voor het laten slagen van een groenbemester is het van belang dat deze op tijd kan worden gezaaid. Het liefst zo snel mogelijk. Hoe verder je in het najaar komt des te minder worden de groeiomstandigheden. De dagen worden korter en de temperatuur neemt af. Door op tijd te zaaien kan er massa worden ontwikkeld, blad en wortels, en het gewas kan meer stikstof vastleggen. Zorg daarom voor een goede vlotte start door aandacht te besteden aan het zaaibed en het zaaien. Een kleine stikstofgift versnelt de opkomst en beginontwikkeling.

Groenbemesters en aaltjes

De keuze voor de juiste groenbemester is niet zo maar gemaakt. Aaltjes reageren op elke groenbemester weer anders. U bestrijd de een, maar de andere neemt explosief toe. Maak daarom de juiste keuze. Kijk ook eens op www.aaltjesschema.nl

Grassen

Agrowin heeft een breed pakket aan graszaden, naast de recreatiegrassen van Topgreen hebben we ook GP Weidemengsels (zie rundveehouderij) en Italiaans- en Westerwoldsraaigras. Tevens hebben we ook klaver in ons grassenpakket.